CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Cam kết của chúng tôi:

  • Khóa học sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.
  • Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.
  • Khóa học cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Khóa học có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Khóa học.
  • Khóa học sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của khóa học dễ dàng truy cập dành cho học viên.
  • Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của học viên, khóa học sẽ cung cấp cho học viên quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của học viên và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Học viên cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.

Bí Mật Thị Trường Nghìn Tỷ | Copyright ©2020 | All Rights Reserved

Chương trình này không phải là một mô hình kêu gọi đầu tư hay làm giàu nhanh. Chúng tôi tin vào sức mạnh cua làm việc chăm chỉ, cống hiến gía trị và đem lại lợi ích cho xã hội. Những kết quả ở đây không mang tính cam kết, khuyến nghị đầu tư, nó đơn giản là kết quả của chúng tôi sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc chăm chỉ. Kết quả của bạn hoàn toàn do bạn quyết định, chúng tôi không hứa hẹn hay cam kết về việc bạn có thể kiếm được tiền. Chúng tôi đem đến những bài học, trải nghiệm từ chính kinh nghiệm của bản thân. Việc bạn có thành công hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của chính bạn. Kết quả của các học viên của chúng tôi mang tính chất tham khảo, không phải điển hình. Và kết quả quá khứ không hứa hẹn cho kết quả trong tương lai.

Privacy Policy

 - Terms & Conditions - 

Disclaimer